Sviatosť zmierenia

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme pred a počas sv. omší (vždy aspoň v jednej spovednici, podľa toho, ako nám to dovoľujú iné pastoračné povinnosti).

V nedeľu, kedy každého kresťana katolíka zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši, spovedáme len ráno od 7:30 - 8:00.

V prípade potreby radi prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia, na území našej farnosti, chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosíme včas nahlásiť telefonicky, emailom alebo osobne na farskom úrade.

Copyright © 2011. All rights reserved.