Krst detí

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst malého dieťaťa

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu dohodnete vo farskej kancelárii v úradných hodinách. Nahlásiť krst môže len rodič dieťaťa. Potrebným dokladom je Rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.

Krstíme vo farskom kostole vo vybrané nedele o 12:00 hod. Na krst je potrebné si zabezpečiť krstnú košieľku a krstnú sviecu (kúpite ich v obchodoch s kresťanskou tematikou, v Bratislave napríklad:

  • Spolok svätého Vojtecha (Kolárska 2),
  • LÚČ (Námestie SNP 11),
  • Predajňa František (Františkánska 2).

Ak nemáte kánonické trvalé bydlisko v Bratislave, je potrebné, aby ste si vyžiadali tzv. "prepustenie ku krstu" z farnosti, v ktorej bývate.

Rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná v sobotu pred krstom o 8:00 hod. vo farskom kostole.

Ak rodičia dieťaťa nie sú cirkevne zosobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich zväzku.

Ak rodičia dieťaťa nie sú cirkevne zosobášení alebo nežijú spolu, je potrebné priniesť Krstný list určeného krstného rodiča, v ktorom bude záznam aj o prijatí birmovania, Eucharistie a sviatostného sobáša. Krstný list krstnému rodičovi vystavia na farskom úrade v mieste jeho krstu.

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené vo farskej kancelárii.

Úloha krstných rodičov a požadované vlastnosti

Úloha krstných rodičov spočíva v tom, že sa zaručujú byť príkladom pre dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
 - vedú teda životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu. To napríklad znamená, že žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní, tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, pravidelne sa modlia, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (Kán. 874):

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  • 1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  • 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)