Krstný list

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Krstný list je dokument, ktorý slúži výhradne na cirkevné účely. Je to aktuálny výpis z matriky pokrstených.

  • Krstný list vám vystavíme na počkanie vo farskej kancelárii v úradných hodinách.

  • Krstný list vydávame na základe Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov dotknutej osobe, zákonnému zástupcovi (v prípade maloletých) alebo splnomocnenej osobe.

  • V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, je potrebné nám napísať emailom Žiadosť o vystavenie krstného listu, ktorá bude obsahovať Dôvod žiadostiMenorodné priezvisko (priezvisko v čase krstu), dátum narodenia, približný rok krstu, názov a adresu farnosti, ktorá si od vás žiada tento dokument.