Krstný list

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Krstný list je dokument, ktorý slúži výhradne na cirkevné účely. Je to aktuálny výpis z matriky pokrstených.

  • Krstný list vám vystavíme na počkanie vo farskej kancelárii v úradných hodinách.

  • Krstný list vydávame na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dotknutej osobe, zákonnému zástupcovi (v prípade maloletých) alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným splnomocnením.

  • V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, môžete nám napísať emailom Žiadosť o vystavenie krstného listu, ktorá bude obsahovať Dôvod žiadosti, Menorodné priezvisko (priezvisko v čase krstu), dátum narodenia, približný rok krstu, názov a adresu farnosti, ktorá si od vás žiada tento dokument alebo v ktorej si dokument môžete osobne vyzdvihnúť. Krstný list zašleme do uvedenej farnosti.