Krstný list

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Krstný list je dokument, ktorý slúži výhradne na cirkevné účely. Je to aktuálny výpis z matriky pokrstených.

  • Výpis tohoto dokumentu vybavujeme elektronicky: napíšte nám emailom Žiadosť o vystavenie krstného listu, ktorá bude obsahovať: dôvod žiadosti, menorodné priezvisko žiadateľa (priezvisko v čase krstu), dátum narodenia, rok krstu, názov a adresu farnosti, ktorá si od vás žiada tento dokument. Krstný list zašleme do uvedenej farnosti.

  • Krstný list vydávame na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dotknutej osobe, zákonnému zástupcovi (v prípade maloletých) alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným splnomocnením. Nezasielame ho na emailovú adresu žiadateľa, ale rovno na príslušný farský úrad alebo cirkevnú inštitúciu.