Oznamy

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

13. nedeľa v cezročnom období

od 27. 6. 2022 do 3. 7. 2022

  • V dnešnú nedeľu sa koná zbierka Halier sv. Petra, ktorej výťažok sa posiela do Vatikánu a Sv. Otec týmito financiami podporuje chudobné cirkevné spoločenstvá. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • V stredu 29. júna je prikázaný sviatok – slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše v našom kostole budú o: 7:00, 9:00, 16:00 a 18:00 hod.  Už aj v utorok večerná sv. omša bude z tejto slávnosti. Veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí modlitby Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v novom mesiaci. V piatok vás po večernej sv. omši pozývame na adoráciu. V nedeľu bude adorácia od 17:00 hod. 

  • Na základe rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského sa v tomto týždni budeme musieť rozlúčiť s pánom kaplánom Mgr. Marekom Vrankom. Od 1. júla 2022 je ustanovený za kaplána vo farnosti Bratislava – Blumentál a za predsedu Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Za všetko dobro, ktoré vykonal pre našu farnosť, mu zo srdca ďakujeme a do nových úloh v jeho kňazskom živote prajeme Božie požehnanie a milosti.

  • Zároveň na základe rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského od 1. júla 2022 je do našej farnosti za výpomocného duchovného ustanovený dôstojný pán ThDr. Alexander Knorr, PhD., špirituál kňazského seminára. V našej farnosti ho srdečne vítame.