Manželstvo

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (Kán. 1055)

NAHLÁSENIE Sobáša JE PROSTREDNÍCTVOM EMAILU

Sobáš nahlasuje jeden zo snúbencov zaslaním emailu. Následne vám bude poslaný e-formulár, ktorý bude potrebné vyplniť a odoslať na emailovú adresu farnosti. Po jeho preštudovaní vás budeme kontaktovať: ak sobášu nič neprekáža, zašleme vám emailom zoznam potrebných dokumentov na vybavovanie sobáša s inštrukciami ďalšieho postupu a prostredníctvom Slovenskej pošty príslušné formuláre. 

Základným predpokladom pre sobáš v katolíckom kostole je, že aspoň jeden zo snúbencov je pokrstený katolík. 

Záväzné zapisovanie termínov sobáša

Záväzne zapísať termín sobáša prichádzajte aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom. Štandardne sobášime LEN V SOBOTU v popoludňajších hodinách, mimo adventného a pôstneho obdobia a mesaicov júl a august

 • termíny sobášov na mesiace január až marec – zapisujeme od októbra predchádzajúceho roku
 • na mesiace apríl až november – zapisujeme po sviatku Zjavenia Pána (6.1.)

Ak žijete v cudzine, kontaktujte nás emailom aspoň šesť mesiacov pred plánovaným termínom.

Sobáš spojený so sv. omšou

Pokiaľ majú snúbenci záujem o sobáš SPOJENÝ SO SV. OMŠOU, je nutné nám to nahlásiť hneď pri zapisovaní termínu spolu s menom kňaza, ktorý sv. omšu bude slúžiť. Berieme ako samozrejmosť, že obaja snúbenci v tomto prípade môžu pristúpiť (t.z. sú katolíci, ktorí už prijali 1. sv. prijímanie) a aj pristúpia v sobášnej sv. omši k svätému prijímaniu!

POSTUP VYBAVOVANIA SOBÁŠA po ZÁVÄZNOM NAHLÁSENÍ

1. Vyplňte Žiadosť o uzavretie manželstva, prečítajte si poučenie pre snúbencov, ktoré je súčasťou žiadosti a obaja sa dostavte na Matričný úrad, Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, vstup z Medenej ul. (Tel: 02/59246428; PO, ST 8:00-12:00 hod., 12:30-16:30 hod., potrebné doklady: Občianske preukazy + Rodné listy), žiadosť vám potvrdia.

Štátna sobášna zápisnica

2. Získajte aktuálne Krstné listy z farnosti, kde ste boli pokrstení – budú potrebné originály, ku dňu spisovania cirkevnej sobášnej zápisnice nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

3. Sobášna licencia (kán. 1115 CIC) – je potrebná, ak katolícka stránka nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Bratislave alebo sa tu nezdržiava aspoň tri mesiace. Udeľuje farár trvalého bydliska.

4. Údaje o svedkoch – čitateľne vyplňte obdržaný formulár

5. Iný doklad, ktorý sme od vás žiadali (napr.: civilný sobášny list, rozvodový list...)

6. Ak máte všetky vyššie uvedené dokumenty k dispozícii, oznámte nám to mailom a dohodneme si TERMÍN SPÍSANIA CIRKEVNEJ ZÁPISNICE (na tomto stretnutí musí byť aj ženích aj nevesta)!

  7. Nácvik obradu - sa uskutoční v kostole vo ŠTVRTOK pred samotným sobášom o 18:45 hod.
  (Prípadnú zmenu tohto termínu ohlásime vopred.)

  Štruktúra obradu

  8. Sviatosť zmierenia
  Katolíkom, ktorí už pristúpili k prvému sv. prijímaniu sa odporúča, aby sa spytovaním svedomia pripravili a v týždni pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Termíny vysluhovania sviatosti zmierenia v Bratislave možno nájsť tu: http://www.dokostola.sk

  Poučenia pred sobášom!!!

  Je nutné prihlásiť sa a absolvovať katolícky kurz predmanželskej prípravy, ktorý Vám vyhovuje s ohľadom na vaše časové možnosti a termín sobáša. Po jeho absolvovaní nám prinesiete: Potvrdenie o absolvovaní.

  Prihlásiť sa môžete napríklad na týchto stránkach:

  (Pozn.: Kurz predmanželskej prípravy môžete absolvovať vopred, nezávisle od toho, či máte už záväzne zapísaný termín sobáša a to až 12 mesiacov pred plánovaným termínom).

  POZOR ! ! !

  V prípade nedodržania termínov z vašej strany alebo nedodania potrebných dokumentov, vám nemôžeme zaručiť, že sa sobáš uskutoční v dátume, ktorý ste si záväzne dohodli.


  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SÚVISLOSTI S UZAVRETÍM MANŽELSTVA V KOSTOLE SV. ALŽBETY:

  1. Koľko stojí sobáš? Koľko platíme?

  Vysluhovanie sviatostí je bezplatné, od veriacich sa však očakáva, že milodarom podporia prevádzku Božieho chrámu a podieľajú sa na nákladoch, ktoré sú spojené s konkrétnym obradom.

  Štandardne totiž pre každý sobášny obrad zabezpečujeme nasledovné:

  • organistu
  • speváčku
  • kostolníka
  • kvetinovú výzdobu
  • administratívne úkony spojené so sobášom (poštovné, matričné náklady a pod.)
  • to, že sa v kostole svieti a v zime aj prikuruje :)

  Milodar môžete odovzdať v sakristii kostola pred obradom alebo na jeho konci pri východe z kostola kostolníkovi.

  2. Čo je dovolené v rámci sobášneho obradu?

  Keďže priestory chrámu sú posvätné, prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov:

  • fotografa a kameramana upozornite na rešpektovanie posvätného priestoru, v presbytériu sa zdržiava len kňaz s asistenciou, zábery je možné len z priestoru lode kostola
  • nepodávajte alkoholické nápoje v kostole ani v priestoroch pred ním, aby celý obrad prebehol nerušene a dôstojne!!!
  • nesypte lupienky z kvetov (farbí to dlažbu a ťažko sa to odstraňuje), ryžu, konfety
  • nepoužívajte pyrotechniku a pod. ani v kostole ani pred ním
  • nevoďte zvieratá do kostola
  3. Aké piesne sa hrajú počas sobáša?

  Orientačný zoznam skladieb hraných a spievaných počas sobáša v Modrom kostolíku – svadobný obrad bez sv. omše:

  • pri slávnostnom vstupe ženícha a nevesty - svadobný pochod od Richarda Wagnera z opery Lohengrin – iba hra na organe, ak vstup trvá dlhšie – pridávame skladbu „Prijmi Matka snúbencov pár“ – organ a spev
  • nasleduje medzi čítaniami žalmsvadobný „Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo“ a aleluja s veršom
  • po výmene prsteňov sa hrá a spieva vždy Ave Maria – napr. od Schuberta ale aj iných autorov.
  • ak je sväté prijímanie, buď skladba Ubi Caritas – Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva, alebo Boh je láska, alebo z JKS 302, ak je veľa prijímajúcich je možná aj skladba Panis Angelicus od Césara Francka – väčšinou spievané skladby za doprovodu organu
  • na záver pri podpise zvykneme hrať a spievať skladbu Panis Angelicus od Césara Francka alebo Caro mio ben od Giuseppe Giordaniho
  • po podpise a pri vyvádzaní novomanželov z kostola nasleduje svadobný pochod od Felixa Mendelssohna Bartholdyho.

  Ak je sv. omša – počas obetovania zvykneme zahrať a spievať Ave Verum od W. A. Mozarta.

  V prípade výskytu akýchkoľvek otázok sme vám ochotní na ne odpovedať osobne pri našich stretnutiach alebo emailom.

  Prajeme vám hojnosť Božích milostí a ustavičnú ochranu Panny Márie na vašej spoločnej ceste životom!!!