Krst dospelých

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Ak ste dospelý a máte záujem o prijatie sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, prihláste sa prostredníctvom emailu

Úloha krstných/birmovných rodičov a požadované vlastnosti

Úloha krstných rodičov spočíva v tom, že sa zaručujú byť príkladom pre krstenca v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
 - vedú teda životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu. To napríklad znamená, že žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní, tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, pravidelne sa modlia, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (Kán. 874):

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  • 1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  • 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)