Krst detí

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst malého dieťaťa

Krst malých detí je možný, ak existuje opodstatnená nádej, že dieťatko bude vychovávané v Katolíckej viere. Inými slovami, musíme mať nádej, že vy alebo krstný rodič veríte v Boha a v Katolícku cirkev (ktorú založil Ježiš Kristus, Boh a človek zároveň) a že túto vieru odovzdáte svojmu dieťatku.

Malé deti krstíme zvyčajne vo vybrané sobotu v doobedňajších hodinách. Nahlásiť krst môže len rodič (zákonný zástupca) dieťaťaTermín krstu si dohodnete emailom. V odpovedi na email vám bude zaslaný nielen aktálne určený termín krstu detí ale i zoznam dokumentov a informácií, ktoré sú na krst detí potrebné (o. i. potrebným dokladom je Rodný list dieťaťa, ktorý bude potrebné nascanovať). Dokumenty a informácie bude potom následne potrebné zaslať emailom do stanoveného termínu. 

Ak nemáte kánonické trvalé bydlisko v Bratislave, je potrebné, aby ste si pred nahlásením krstu dieťaťa u nás vyžiadali tzv. "prepustenie ku krstu" z farnosti, v ktorej bývate.

Na krst je potrebné si zabezpečiť krstnú košieľku a krstnú sviecu (kúpite ich v obchodoch s kresťanskou tematikou, v Bratislave napríklad:

  • Spolok svätého Vojtecha (Kolárska 2),
  • LÚČ (Námestie SNP 11),
  • Predajňa František (Františkánska 2).

Rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku. Jej termín vám oznámime pri vybavovaní žiadosti. 

Ak rodičia dieťaťa nie sú cirkevne zosobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich zväzku.

Ak rodičia dieťaťa nie sú cirkevne zosobášení alebo nežijú spolu, je potrebné priniesť Krstný list určeného krstného rodiča, v ktorom bude záznam aj o prijatí birmovania, Eucharistie a sviatostného sobáša. Krstný list krstnému rodičovi vystavia na farskom úrade v mieste jeho krstu.

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené vo farskej kancelárii.

Úloha krstných rodičov a požadované vlastnosti

Úloha krstných rodičov spočíva v tom, že sa zaručujú byť príkladom pre dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
 - vedú teda životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu. To napríklad znamená, že žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní, tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, pravidelne sa modlia, zúčastňujú sa na bohoslužbách, pristupujú ku sviatostiam.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (Kán. 874):

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  • 1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  • 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)