Birmovanie - mládež

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Podávanie žiadostí o udelenie sviatosti birmovania, ktoré je naplánované v našej farnosti na máj/jún 2023 je ukončené!

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali. (Kán 879 KKP)

Vyplň žiadosť

Sviatosť birmovania môžeš prijať, ak si už prijal Eucharistiu, navštevuješ 8. ročník ZŠ / terciu v prípade gymnázia alebo vyššie a zúčastňuješ sa vyučovania náboženskej výchovy vo vašej škole. Ďalšie podmienky nájdeš v žiadosti o udelenie sviatosti birmovania:

Žiadosť o udelenie sviatosti birmovania 2020

Poznámka: Žiadosť sa dá vyplniť v počítači a potom vytlačiť a podpísať, kvôli čitateľnosti je to preferovaný spôsob :).

Získaj potvrdenie o prijatých sviatostiach

Spolu so žiadosťou nám prines aj svoj krstný list alebo potvrdenie o prijatých sviatostiach, oboje s tohtorčným dátumom, vzor nájdeš tu:

Potvrdenie o prijatých sviatostiach birmovanca - vzor tlačiva

Poznámka: Ak je miesto tvojho krstu mimo Bratislavy, môžeš pre jednoduchosť poprosiť tamojšieho kňaza telefonicky alebo mailom, aby tvoj krstný list zaslal priamo na našu adresu.

POČAS PRÍPRAVY: treba vyplniť aj formulár o birmovnom rodičovi, ktorého si si vybral:

Údaje o birmovnom rodičovi

 

Zopakuj si niektoré základné náboženské vedomosti

Budú overené pri odovzdaní vyššie uvedených dokumentov:

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 4. Cti svojho otca a svoju matku. 5. Nezabiješ. 6. Nezosmilníš. 7. Nepokradneš. 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Pouvažuj nad svojimi časovými možnosťami

Pri odovzdaní žiadosti, si vyberieš jednu z nasledovných možností stretávania:

  • UTORKY od 15:30 (1 skupinka)
  • ŠTVRTKY od 16:00 (2 skupinky)

Počet birmovancov v skupinke je obmedzený, kto príde so žiadosťou a potvrdením o prijatých sviatostiach prv, bude mať väčší výber.

Stretávať sa budeme počas školského roka každý alebo každý druhý týždeň na čas 45 – 100 minút.

Mimoriadne budú stretnutia aj mimo vyššie uvedených dní a časov, preto je táto príprava určená najmä tým, ktorí bývajú vo farnosti alebo v jej blízkosti.

Informácie k stretnutiam dostaneš vždy od animátora skupinky alebo z farského mailu.

Samotnú prípravu začneme koncom apríla. Dovtedy ti prajeme veľa Božieho požehnania!

Kňazi a animátori farnosti.