Birmovanie - dospelí

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali. (Kán 879 KKP)

Získajte potvrdenie o prijatých sviatostiach

Získajte najprv svoj krstný list alebo potvrdenie o prijatých sviatostiach, oboje s tohtoročným dátumom, vzor nájdete tu:

Potvrdenie o prijatých sviatostiach birmovanca - vzor tlačiva

Poznámka: Ak je miesto Vášho krstu mimo Bratislavy, môžete pre jednoduchosť poprosiť tamojšieho kňaza, aby Váš krstný list zaslal priamo na našu adresu.

Zastavte sa u nás počas úradných hodín

Prihlásiť sa potom môžete vo farskej kancelárii v úradných hodinách.