Obraz a relikvia svätých manželov

Farnosť Bratislava - sv. Alžbety

SVATÍ LOUIS A ZÉLIE MARTINOVCI

Spekané a kolorované sklo (Ø 60cm)
Podklad: MDF (80x82 cm)
Umiestnenie: v lodi kostola, vpravo od bočného oltára
Autor: Pavol Rehák, 2019

Obraz bol požehnaný v závere svätej omše spojenej s vysluhovaním sviatosti birmovania Mons. Jozefom Haľkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy, dňa 18.5.2019.

oFICIáLNY žIVOTOPIS

Sv. ĽUDOVÍT MARTIN

(1823 — 1894)

laik a otec rodiny

a

Sv. MÁRIA AZÉLIA GUÉRIN

(1831 — 1877)

laička a matka rodiny

 

ĽUDOVÍT MARTIN sa narodil 22. augusta 1823 v Bourdeaux. Bol mužom viery a modlitby. Na istý čas v ňom rástla túžba zasvätiť sa Bohu v Hospici sv. Bernarda, ale, odradený štúdiom latinčiny, sa zameral na profesiu hodinára a usadil sa v Alengone.

MÁRIA AZÉLIA GUÉRIN sa narodila 23. decembra 1831 v Gandelain, v blízkosti Saint-Denis-sur-Sarthon. Pracovala ako čipkárka v Alencone. Aj ona túžila po rehoľnom živote, ale jej nestále zdravie a negatívny posudok predstavenej Kongregácie dcér. lásky v Alencone ju od neho odradil.

Azélia stretla Ľudovíta náhodne, na moste svätého Leonarda: cestu jej skrížil mladý muž, ktorý na ňu zapôsobil ušľachtilým výrazom, rezervovanou chôdzou a postojom plným dôstojnosti. Vnútorný hlas jej tajne našeptával: „toto je muž, ktorého som pripravil pre teba“. O niekoľko mesiacov po tomto stretnutí uzavreli sviatosť manželstva v Kostole Panny Márie v Alencone, v noci 13. júla 1858. Mali radosť z toho, že sa im narodilo deväť detí, z ktorých štyri stratili v mladom veku. Avšak ani žiaľ, ani rôzne skúšky neoslabili ich hlbokú vieru, podopieranú pravidelným každodenným prijímaním Eucharistie a synovskou oddanosťou voči Panne Márii. Ich poslednou dcérou je svätá Terézia od Dieťaťa Ježiš a Svätej Tváre, učiteľka Cirkvi. Pri ďalšej dcére, Leónii (sr. Františka Terézia,  vizitantka), bol 2. júla 2015 otvorený proces blahorečenia.

Ľudovít a Azélia Martinovci sú jemným príkladom manželskej lásky, kresťanskej pracovitej rodiny, ktorá je pozorná pre potreby blížneho, štedrá voči chudobným a oduševňovaná príkladným misionárskym duchom, pripravená spolupracovať vo farských aktivitách.

Azélia zomrela po dlhej chorobe 28. augusta 1877 v Alencone. Ľudovít sa potom presťahoval do Lisieux, aby pre svojich päť dcér zabezpečil lepšiu budúcnosť. Ten, čo sa nazýval patriarchom, potom, ako obetoval Bohu všetky svoje dcéry, s dôstojnosťou prežíval tvrdú skúšku choroby. Zomrel v blízkosti Evreuxu 29. júla 1894. Manželia Martinovci boli vyhlásení za blahoslavených 19. októbra 2008 v Lisieux.

Svätorečení boli 18. októbra 2015 pápežom Františkom na Námestí sv. Petra počas trvania Synody o rodine.

Zdroj: Liturgia. časopis pre liturgickú obnovu, roč XXV., 4/2015

mODLITBA

Všemohúci Bože, ty si dal svätým Ľudovítovi a Márii Zélii milosť, aby ako kresťanskí manželia a rodičia kráčali po ceste svätosti; daj, aby sme ťa na ich príhovor a podľa ich príkladu milovali a verne ti slúžili, a tak dôstojne odpovedali na svoje povolanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

S cirkevným schválením Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí č. 311/14 zo dňa 28.11.2018