Sviatosť Eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. "Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: "Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život." (Jn 6,53)


Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí
V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v mesiaci máji. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra (bližšie informácie u učiteľa Náboženskej výchovy - Náboženstva, príslušnej školy).

Prvé sväté prijímanie dospelých
Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade.

Sväté prijímanie chorých
Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie na území našej farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilný v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle farského úradu, alebo v sakristii kostola.

Copyright © 2011. All rights reserved.