Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali.
(Kán 879 KKP)


Na Turíce naplnil apoštolov Duch Svätý. Vyzbrojil ich mocou z výsosti a umožnil hlbšie poznanie Kristových slov. Birmovanec prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a završuje krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji. Plnosť Ducha nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Cirkvi. V jeho sile majú učeníci vydávať svedectvo.

Sviatosť birmovania môžete prijať, ak ste už prijali Eucharistiu:
- navštevujete 8. a 9. ročník ZŠ a zúčastňujete sa vyučovania náboženskej výchovy vo vašej škole.
- ak ste starší, absolvujete prípravu na sviatosť birmovania zvlášť u pani katechétky
   RNDr. Zuzana Rapkayová
   Grőslingová 34
   tel.č.: 02/52 92 27
   mobil: 0903/023 975

Jednotlivé podmienky nájdete na prihláške. Sviatosť birmovania sa u nás nevysluhuje každý rok. Zápis na birmovku sa uskutočňuje vždy na začiatku školského roka, v ktorom je naplánované v našej farnosti udeľovanie tejto sviatosti.


Copyright © 2011. All rights reserved.